Month: March 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา พบปะให้โอวาทแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น O-NET สทศ. ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูหัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น เพื่อวางแผนเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและกานดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลพะเยา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบัวมรกต โรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 นางสาวโสพิศ ตินราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา ร่วมกับคณะครูผู้รับผิดชอบห้องเรียนคู่ขนาน รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนอนุบาลพะเยา จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ณ ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา พบปะให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับประถมศึกษา ณ โปรแกรมวิชา การสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนจากการร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา และมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการฝึกปฏิบัติหลักสูตรโรงเรียนธนาคาร ธกส. ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา

You missed