ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนอนุบาลพะเยา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓ ถนนประตูกลอง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

         ความเป็นมา เจ้าน้อยโยง  ศีติสาร เจ้าเค็ดแก้ว  ศีติสาร มอบที่ดินจำนวน ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสตรีพะเยา สังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมาโรงเรียนสตรีพะเยา  ยุบเลิกไปเรียนรวมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ อำเภอพะเยา  ได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ ๗๒ ของประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดขึ้น   ในชื่อโรงเรียนอนุบาลพะเยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา  โดยใช้พื้นที่โรงเรียนสตรีพะเยาเดิมเป็นสถานที่เรียน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๓  ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๔ ห้อง มีนักเรียน ๑๔๒ คน  โดยมีนางยุพี  กาญจนชม เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้เปิดชั้นเรียนอนุบาลปีที่ ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามลำดับจนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MINI ENGLISH  PROGRAM) ตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีจำนวนนักเรียน ๑๓๙ คน

    ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลพะเยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ ขวบ)         ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนปกติ เริ่มตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑  (๓ ขวบ) ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (MINI  ENGLISH  PROGRAM) ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๒ (๔ ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

You missed