วิสัยทัศน์ , ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลพะเยา เป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาภายใต้การบริหารด้วยระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กรคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

You missed