พันธกิจ , เป้าประสงค์

พันธกิจ
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้โรงเรียนเป็นองค์กรคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียงเคียงมาตรฐาน
  สากล
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์
 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 3. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้และคุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  และมีศักยภาพเป็นพลโลก
 1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นไทย 
  รักและภาคภูมิใจในสถาบัน
 2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพ

You missed