ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพะเยา

นายวสันต์  วงศ์ปัญญาวิวัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา


นางสาวนัยนา แผ่นทอง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา


นางสาวโสพิศ  ตินราช

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา


นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา


You missed