เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.ผลงานทางวิชาการโดยนายภูวนารถ จันทาพูนเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี การศึกษา 2559  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3


  2.ผลงานการวิจัยการส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาการคูณด้วยตารางเลขโดดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร ยาคำ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลดเอกสาร


   3.ผลงานการวิจัยผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณด้วยตารางเพื่อแก้ปัญหาการคูณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

   ดาวน์โหลดเอกสาร


  4.ผลงานการวิจัยชุดการสอน เรื่อง ตัวกลางของแสง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นางสาววิชญาพร ปัญญา

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์

  ดาวน์โหลดเอกสาร


  5.ผลงานการวิจัยชุดการสอน เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นางสาววิชญาพร ปัญญา

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


   6.แบบฝึกทักษะ ฝึกฝนการคูณ มุ่งมั่นสู่การหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

   ดาวน์โหลดเอกสาร


   7.แบบฝึกทักษะ การคูณจานวนสองหลักกับจานวนสองหลักด้วยหลักการคูณด้วยสูตรคูณแม่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

  ดาวน์โหลดเอกสาร


   8.แบบฝึกทักษะ การคูณจานวนด้วยตารางการคูณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


   9.ผลการเรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


10.ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ หน่วยที่ 1 การบวกลบจานวนไม่เกิน 100,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


11.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


12.ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคูณด้วยตารางเพื่อแก้ปัญหาการคูณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

    ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


13.แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

    ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


14.แบบทดสอบ เวทคณิตระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


15.แบบทดสอบ การบวก การลบ จำนวนที่ตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


16.แบบฝึกทักษะ เรื่อง เสริมทักษะการคิดเลขเร็ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


17.แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


18.แบบฝึกทักษะการคูณด้วยตารางเลขโดด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


19.แบบฝึกทักษะการบวก การลบจำนวนนับที่ตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


20.แบบฝึกทักษะ จำนวนนับไม่เกิน100,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


21.แบบฝึกทักษะ บิงโกการบวกการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


22.แบบฝึกทักษะ บิงโกการวัดความยาว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

   ผู้ศึกษาค้นคว้า  :  นายพีรันธร  ยาคำ

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร


You missed