Day: March 13, 2021

นเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา, นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1,นายสิทธิชัย ใจพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก ประชุมชี้แจงคณะกรรมการควบคุมการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 0-NET สทศ. ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1, นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา, นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1,นายสิทธิชัย ใจพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก,คณะกรรมกลางควบคุมสอบ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจคณะกรรมการควบคุมการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 0-NET สทศ. ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยาณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 13 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน

You missed