Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่

📣🎉💥ประกาศโรงเรียนอนุบาลพะเยา📣💥🎉
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปกติ) โรงเรียนอนุบาลพะเยา

ลิ้งค์นี้ สำหรับผู้ปกครองตามประกาศรายชื่อนี้เท่านั้นhttps://forms.gle/JCWwSQUU8pLPWDf4A

นเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา, นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1,นายสิทธิชัย ใจพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก ประชุมชี้แจงคณะกรรมการควบคุมการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 0-NET สทศ. ประจำปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพะเยา ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลพะเยา

You missed