Latest Post

แจ้งการหยุดเรียน โรงเรียนอนุบาลพะเยา ขอแจ้งการหยุดเรียนแบบ Onsite 12-30 กค.64 จะจัดการเรียนการสอนรูป แบบ Online On Hand On Demand ตั้งแต่ 12-30 กค.64 ตามรายละเอียดแนบ ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ตามประกาศแนบ 📣🎉💥ประกาศโรงเรียนอนุบาลพะเยา📣💥🎉
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปกติ) โรงเรียนอนุบาลพะเยา
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพะเยาเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปกติ) ประกาศโรงเรียนอนุบาลพะเยาเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปกติ)

📣🎉💥ประกาศโรงเรียนอนุบาลพะเยา📣💥🎉
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรปกติ) โรงเรียนอนุบาลพะเยา

ลิ้งค์นี้ สำหรับผู้ปกครองตามประกาศรายชื่อนี้เท่านั้นhttps://forms.gle/JCWwSQUU8pLPWDf4A

You missed