ครูและบุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลพะเยา
wanida-taraka
หัวหน้าสายชั้น ป.๖
                                 orawan rajaneth
ครูประจำชั้น ป.๖/๑                   ครูประจำชั้น ป.๖/๒
  walaipan-jaikum        wanida-taraka 
  ครูประจำชั้น ป.๖/๓                   ครูประจำชั้น ป.๖/๔   
 nantanit mooksik        parichat-kuntakiel
 ครูประจำชั้น ป.๖/๕                    ครูประจำชั้น ป.๖/๖
   kietisak-samerjai        phetcharath srithep
       ครูพิเศษ พลศึกษา ป.๔/๑-ป.๔/๖         ครูพิเศษ สังคมศึกษา ป.๖/๑-ป.๖/๖     
     พลศึกษา ป.๕/๑-ป.๕/๖                  ยุวกาชาด,ชุมนุม      
พลศึกษาป.๖/๑-ป.๖/๖,ลูกเสือ                            
 rodjareth kemthong        tanapong-saorit
ครูพิเศษ คอมพิวเตอร์ ป.๕/๑-ป.๕/๖        ครูพิเศษ IS ป.๔/๑-ป.๔/๖  
  คอมพิวเตอร์ ป.๖/๑-ป.๖/๖,ชุมนุม         IS ป.๖/๑-ป.๖/๖,ลูกเสือ,ชุมนุม